ENG

  


OTIM SHENZHEN

+86-755-83985170 , info@otimsz.com.cn

OTIM TAIPEI

+886 2 25091335 , otimtw@otim.com.tw

OTIM CHINA SHANGHAI 

info@otimsz.com.cn

OTIM CHINA GUANGZHOU

info@otimsz.com.cn

OTIM CHINA BEIJING

info@otimsz.com.cn

OTIM KOREA PYONGYANG

+850 23818030 , otimfairpy@otim.it

OTIM ITALY TORINO

+39 011 9550353 , otimto@otim.it

OTIM ITALY MILANO

+39 02 699121 , commerciale@otim.it

OTIM ITALY GENOVA 

+39 010 60321 , info@otim.net

OTIM ITALY ROMA   

+39 06 65001882 , commerciale@otim.it

OTIM ITALY VERONA 

+39 045 4950261 , antonio.colaianni@otim.it

OTIM LITHUANIA VILNIUS

+370 5 2159701 , otim.vilnius@otim.net

OTIM USA Inc.USA

+1 201 9336131 , mvillamil@otimusa.com

OTIM C.A.VENEZUELA

+58 295 2644255 ,otimvenezuela@canty.net